05-02-2018
Zmiany dotyczące Protokołu z sesji otwarcia ofert dotyczących:
ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
- Roboty budowlane -
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli

zmiany Zmiany w Protokole.

18-01-2018
Protokół z sesji otwarcia ofert dotyczących:
ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
- Roboty budowlane -
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Protokol Protokol.

15-01-2018
Odpowiedzi na zapytania dotyczące:
ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
- Roboty budowlane -
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli

W związku z zapytaniem ofertowym "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli", Zamawiający Centrokom Sp. z o.o. w Suchowoli, ul. Goniądzka 58, 16 -150 Suchowola, reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Tadeusza Grabowskiego, tel. 85 7125 201 / 602 721 353 mail: centrokom@centrokom.pl wpłynęły zapytania:

Zapytanie nr 1:
Prosimy o podanie parametrów technicznych niżej wymienionych urządzeń w załączonym do przetargu w przedmiarze Roboty technologiczne poz. 166 - dostawa ciągnika rolniczego - szt. 1, poz. 167 - dostawa rozrzutnika do osadów - szt. 1.

Odpowiedź nr 1:
Omyłkowo w przedmiarze została umieszczona pozycja 166 - dostawa ciągnika rolniczego - szt. 1, pozycja 167 - dostawa rozrzutnika do osadów - szt. 1. Proszę nie brać tych dwóch pozycji do kalkulacji ceny

Zapytanie nr 2:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji wewnętrznych w budynku oczyszczalni tj. instalacji co, wod.-kan. oraz instalacji pompy ciepła w celu rzetelnej wyceny w/w instalacji.

Odpowiedź nr 2:
Odpowiedź na zapytanie w załącznikach:
Opis instalacji pompy ciepła Opis instalacji pompy ciepła.

Plik CAD Szczegółowa dokumentacja w pliku CAD.

Zapytania nr 3:
1. W przedmiarze poz. 169. odnośnie rur preizolowanych o średnicy 26.9/90 mm ilość jest - 45mb
według naszych wyliczeń i w dokumentacji jest dn 2x25 - mb 34, dn 2x40 - 63m+49 = 112mb co
łącznie daje 157mb sieci cieplnej preizolowanej.

Pytanie : Które ilości należy przyjąć do wyceny ?

2. Na dołączonym projekcie odnośnie pompy ciepła na schemacie są trzy pompy jedna cyrkulacyjna i
dwie obiegowe , natomiast w przedmiarze jest jedna pompa cyrkulacyjna

Pytanie : Które ilości należy przyjąć do wyceny ?

3.OB.3 Budynek socjalny branża budowlano -konstrukcyjna.
W zestawieniu na rys. nr 23 powierzchnie gresów jest 42,48m2 ,a według naszych wyliczeń tej
powierzchni jest ok. 98m2

Pytanie : Które ilości należy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź nr 3:
 1. Należy przyjąć 157 mb sieci cieplnej preizolowanej.
 2. Należy przyjąć, że schemat zawarty w projekcie jest przykładowym rozwiązaniem. Istnieje wiele rozwiązań budowy rozdzielaczy i sposobów realizacji cyrkulacji wody grzewczej. Projekt nie narzuca typu i producenta pompy ciepła. W związku z tym proszę wycenić komplet pomp cyrkulacyjnych dostosowany do proponowanej przez oferenta pompy ciepła.
 3. Należy przyjąć 98 m2 gresów.

Zapytanie nr 4:
Biorąc pod uwagę szczegółowość opisów urządzeń technologicznych m.in. mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych urządzeń o tożsamych parametrach technicznych i technologicznych?

Odpowiedź nr 4:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego źródła c.o., mając na uwadze koszty inwestycyjne oraz przyszłe koszty eksploatacyjne?

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający przewiduje źródło ciepła jako pompę ciepła z dolnym źródłem ciepła zanurzonym w komorze ścieków. Wyklucza się stosowanie pompy powietrze-powietrze i innych źródeł opartych na paliwach stałych lub gazowych.

03-01-2018

Dokumenty uzupełniające dotyczące
ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
- Roboty budowlane -
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Poniżej do pobrania dokumenty uzupełniające o przetargu w formacie *.pdf:
uzupelnienie Informacja o zmianach i uzupełnieniu w dokumentacji
przedmiar_budowlany Przedmiar budowlany
przedmiar_elektryczny Przedmiar elektryczny
przedmiar_technologiczny Przedmiar technologiczny

29-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
- Roboty budowlane -
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Poniżej do pobrania dokumenty o przetargu w formatach *.pdf oraz *.zip:
ogloszenie Zapytanie ofertowe
opis przedmiotu zamówienia.zip     Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
istotne postanowienia.pdf     Zał. nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy
formularz ofertowy.pdf     Zał. nr 3 - Formularz ofertowy
wykaz robót.pdf     Zał. nr 4 - Wykaz robót
wykaz osób.pdf     Zał. nr 5 - Wykaz osób
oswiadczenie.pdf     Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych i osobowych z Zamawiającym


02-11-2017

Zawiadomienie o wyborze oferty:
wybor_oferty ZAWIADOMIENIE

25-08-2017

Protokół z sesji otwarcia ofert dotyczących bieżącego przetargu:
otwarcie ofert PROTOKÓŁ

22-08-2017

Nowy dokument dotyczący przetargu:
odpowiedzi2 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2

17-08-2017

Nowe dokumenty dotyczące przetargu:
zmiana_ogloszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
nowy_siwz ZMIANA TREŚCI SIWZ
odpowiedzi ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

04-08-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- Roboty budowlane -
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach
oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Suchowola
Ogłoszenie nr 564649-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

Poniżej do pobrania dokumenty o przetargu w formatach *.pdf, *.jpg oraz *.zip:
ogloszenie Ogłoszenie o przetargu
program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy
formularze_1 Formularze składane na wezwanie
formularze_2 Formularze składane wraz z ofertą
umowa_1 Umowa cz. I
umowa_2 Umowa cz. II
siwz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
lesniki Specyfikacja stacji w Leśnikach
dokumenty_budowlane Dokumenty budowlane
dokumenty_elektryczne Dokumenty 'elektryczne'
dokumenty_sanitarne Dokumenty sanitarne
przedmiary Przedmiary
przedmiar_1
przedmiar_2

18-10-2013
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
w Kopciówce i Suchowoli.
Numer ogłoszenia: 218209 - 2013;
data zamieszczenia: 18.10.2013

    Poniżej do pobrania główne dokumenty o przetargu w formatach *.pdf oraz *.doc:
ogloszenie     ogloszenie    Ogłoszenie o Przetargu
specyfikacja     specyfikacja    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
projekt     projekt    Projekt Umowy
gwarancja     gwarancja    Gwarancja Jakości
    Poniżej do pobrania szczegółowa dokumentacja spakowana do formatu *.zip:
plik Kopciowka.zip   obiekt Kopciówka              plik Suchowola.zip   obiekt Suchowola
06-11-2013
     Uwaga! Nastąpiły zmiany dotyczące przetargu:
plik zmiana_Ogloszenia.pdf   zmiana Ogłoszenia              plik zmiana_SIWZ.pdf   zmiana Specyfikacji
15-11-2013
plik zapytania-i odpowiedzi.pdf   Zapytania i odpowiedzi         plik stolarka.pdf   Stolarka
18-11-2013
plik zapytania-i odpowiedzi-cd.pdf   Zapytania i odpowiedzi (cd)
17-12-2013
plik Wniosek_zamawiajacego.pdf   Wniosek Zamawiającego     Oświadczenie    Oświadczenie
06-02-2014
plik Zawiadomienie.pdf   Zawiadomienie o wyborze oferty